اعضای هیئت علمی

علیرضا آذری مقدم

علیرضا آذری مقدم

دکتری کامپیوتر- هوش مصنوعی - دانشگاه میثور هندوستان

گروه آموزشی: مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

مشاهده پروفایل