مدیر گروه حسابداری - مدیریت بازرگانی

امیر خزائی.jpg 29.81 KB


دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی - دانشگاه آزاد اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه‌های پژوهشی: بازاریابی - مدیریت برند - رفتار مصرف کننده
ایمیل: a.khazaei@maziar.ac.ir