مدیر گروه مهندسی شهرسازی - مهندسی فضای سبز


ابراهیم دهکردی.jpg 81.74 KB
دکتری شهرسازی - دانشگاه بین المللی اصفهان
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: a.ebrahimi.dehkordy@maziar.ac.ir