مدیر گروه مهندسی معماری

حمیدرضا دلفانیان.jpg 81.62 KB

دکتری معماری- دانشگاه آزاد واحد سمنان
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : delfanian@maziar.ac.ir