اعضای هیئت علمی

مجید احسانی

مجید احسانی

دکتری تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه¬های هیدرولیکی - دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه آموزشی: مهندسی عمران

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: Saeed.ehsaninoori@gmail.com

مشاهده پروفایل