مدیر گروه مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر- مهندسی صنایع

علیرضا آذری مقدم.jpg 44.5 KB

دکتری کامپیوتر- هوش مصنوعی - دانشگاه میثور هندوستان
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: a.azari@maziar.ac.ir