مدیر گروه مهندسی عمران

مجید احسانی.jpg 23.36 KB
دکتری تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه¬های هیدرولیکی - دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: Saeed.ehsaninoori@gmail.com