مدیر گروه ارتباط تصویری (هنر)

 سوده عشقی 
دکتری فلسفه هنر- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 
ایمیل : s.eshghi@maziar.ac.ir