اعضای هیئت علمی

دکتر سوده عشقی

دکتری فلسفه هنر - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

گروه آموزشی: ارتباط تصویری (هنر)

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: s.eshghi@maziar.ac.ir

مشاهده پروفایل