مدیر گروه حقوق

اردلان حق پناه.jpg 84.68 KB

دکترای حقوق خصوصی -  دانشگاه آزاد واحد زنجان 
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : ardalan.haghpanah@yahoo.com