مدیر گروه مدیریت جهانگردی- مدیریت هتلداری

بنفشه فراهانی.jpg 30.49 KB
دکتری تجارت و بازاریابی گردشگری - دانشگاه علوم مالزی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: b.farahani@maziar.ac.ir