اعضای هیئت علمی

بنفشه فراهانی ماستری

بنفشه فراهانی ماستری

دکتری تجارت و بازاریابی گردشگری - دانشگاه علوم مالزی

گروه آموزشی: مدیریت جهانگردی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: b.farahani@maziar.ac.ir

مشاهده پروفایل