علیرضا آذری مقدم

علیرضا آذری مقدم

دکتری کامپیوتر- هوش مصنوعی - دانشگاه میثور هندوستان

گروه آموزشی: مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: a.azari@maziar.ac.ir