دکتر علی قربانی

دکتر علی قربانی

اداری - مالی - معاون اداری - مالی

ایمیل: a.ghorbani@maziar.ac.ir