دکتر امیر خزائی پول

دکتر امیر خزائی پول

پژوهش - مدیر پژوهش و فناوری