احمد منفرد

احمد منفرد

آموزش و تحصیلات تکمیلی - مسئول دبیرخانه