کتاب دکتر رحمت اله توکلی

 " ترکیبات سازنده گیاهان دارویی – مقدمه ای بر شیمی و خواص درمانی گیاهان داروئی"  
ترجمه - انتشارات دانشگاه مازندران