مقالات دکتر مجید احسانی

 
مقالات ژورنالی (ISIو علمی-پژوهشی) 
Ehsani, M., Moghim, M.N. and Shafieefar, M., 2021, April. On Berm Design of Icelandic-Type Breakwaters with Emphasis on the Relation between Armor Damage and Berm Recession (Case study: Sirevåg berm breakwater). In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Maritime Engineering (pp. 1-39). Thomas Telford Ltd. 
Ehsani, M. Moghim, M. N. Shafieefar, M. 2021. On Berm Design of Icelandic-Type Breakwaters with Emphasis on the Relation between Armor Damage and Berm Recession (Case study: Sirevåg bermbreakwater). Maritime Engineering Journal. 
Ehsani, M. Moghim, M. N. Shafieefar, M. 2020.  An Experimental Study on the Hydraulic Stability of Icelandic-Type Berm Breakwaters. Coastal Engineering, 156- 103599. 
Ehsani, M. Moghim, M. N. Shafieefar, M. 2020. Wave Reflection of irregular waves from Multi-Layer Berm Breakwaters. INTERNATIONAL JOURNAL OF COASTAL & OFFSHORE ENGINEERING, Vol. 4/No1. 
احسانی، مجید.، مقیم، محمدنوید.، شفیعی­فر، مهدی. 1400. مطالعه عددی و آزمایشگاهی اندرکنش موج با محیط متخلخل موج­شکن سکویی چندلایه، پذیرش شده در نشریه علمی پژوهشی عمران مدرس. 
احسانی، مجید.، مقیم، محمدنوید.، نظری­فر، نورحسن. کاربرد مدل استنتاج عصبی - فازی تطبیقی در پیش­بینی ابعاد چاله آبشستگی در اثر جت دیواره­ای مستغرق، فصل­نامه علمی پژوهشی آبیاری و آب ایران. بازنگری داوری. 
احسانی، مجید.، مقیم، محمدنوید.، شفیعی­فر، مهدی.، 1398. تأثیر پارامترهای محیطی و سازه­ای مربوط به اثر سکوی موج­شکن چندلایه بر پایداری هیدرولیکی، نشریه علمی پژوهشی مهندسی دریا، سال پانزدهم، شماره 30. 
هاشمی، مهدی.، جلیلی قاضی­زاده، محمدرضا.، احسانی، مجید.، احمدی، احمد. 1398. شبیه­­سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی انحلال کارست نمکی در مخازن سدها، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره نوزدهم، شماره 5. 
احسانی، مجید.، صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر.، بهنام­طلب، احسان.، 1398. بررسی عددی تأثیر شعاع زانویی بر شکل­گیری کاویتاسیون در زانویی سرریز نیلوفری، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره نوزدهم، شماره 1. 
احسانی، مجید.، صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر. بهنام­طلب، احسان.، 1397. بررسی عددی شکل­گیری کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با استفاده از نرم­افزار FLOW3D، فصلنامه علمی و پژوهشیآبیاری و آب، شماره 31. 
احسانی، مجید.، صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر.، 1397، بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هد آب روی تاج سرریز نیلوفری، فصلنامه علمی و تخصصی مهندسی آب، شماره 6. 
احسانی، مجید.، صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر.، 1394. بررسی عددی تأثیر تغییرات ارتفاع شفت قائم بر شکل­گیری کاويتاسیون در زانويی سرريز نیلوفری، فصلنامه علمی و پژوهشیسدونیروگاهبرقابیايران، دوره دوم، شماره 5. 
 
-  مقالات کنفرانسی 
احسانی، مجید.،مقیم، محمدنوید.، نظری­فر، حسن. 1398. تخمین ابعاد چاله آبشستگی در اثر جت دیواره­ای مستغرق. هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران. 
هاشمی، مهدی.، احمدی، احمد.، احسانی، مجید.، جلیلی قاضی­زاده، محمدرضا. 1398. بررسی عددی انحلال سازند نمکی و تأثیر ضریب انحلال، رطوبت نسبی و تبخیر بر غلظت نمک در مخزن سد. یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، شیراز. 
Ehsani, M., Moghim, M. N. and Shafieefar, M. (2018). Experimental Investigation of the Effect of Hydraulic Parameters on the Wave Reflection from the Icelandic Berm Breakwaters. 13th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures. Tehran. 
هاشمی، مهدی.، جلیلی قاضی­زاده، محمدرضا.، احسانی، مجید.، احمدی، احمد. 1397. بررسی عددی و آزمایشگاهی تعیین نرخ انحلال سازند نمکی در مخازن سدها. هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، شهرکرد. 
Ehsani, M. Moghim, M. N. Shafieefar, M. 2017. The latest researches and accomplishments in the design rules of berm breakwaters, 16th Iranian Hydraulic conference. 
احسانی،مجید.، صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر. 1394. شبیه­سازی عددی روند عبور جريان از سرريز نیلوفری، کنفرانس و نمايشگاه علوم ومهندسی آب، وزارت نیرو 
احسانی،مجید.، صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر. 1394. بررسی عددی تأثیر تغییرات ارتفاع شفت قائم بر الگوی جريان در سرريز نیلوفری، کنفرانس و نمايشگاه مهندسی آب، تهران 
صالحی نیشابوری، سید علی اکبر.، رحمانی فیروزجائی، محمود.، احسانی،مجید. 1394. بررسی عددی الگوی جريان در آبگیر جانبی با استفاده از نرم­افزارFlow3D . دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، شهید چمران اهواز