علی قربانی

علی قربانی

دکتری مدیریت صنعتی - مالی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بابل

گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: a.ghorbani@maziar.ac.ir