رحمت اله توکلی

رحمت اله توکلی

دکتری شیمی - دانشگاه مازندران

گروه آموزشی: مهندسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه‌های پژوهشی: زیست پلیمرها - شیمی ترکیبات طبیعی و رهایش دارو - زخم پوشهای نوین

ایمیل: r.tavakoli@maziar.ac.ir