امیر خزائی پول

امیر خزائی پول

دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی - دانشگاه آزاد اسلامی

گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه‌های پژوهشی: بازاریابی - مدیریت برند - رفتار مصرف کننده

ایمیل: a.khazaei@maziar.ac.ir