زمان برگزاری امتحانات معوقه

27 دی 1401 - 12:14
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه امتحانات معوق روز شنبه 1401/10/24، روز دوشنبه 1401/11/3، در همان ساعت مندرج در کارت ورود به جلسه برگزار می گردد.
                                                           امور امتحانات موسسه آموزش عالی مازیار