آدرس جدید سامانه خدمات آموزشی

3 اسفند 1401 - 09:49
با سلام ، سامانه خدمات آموزشی جهت ثبت نام 
https://sama.maziar.ac.ir/samaweb