رضا سالاریان
استادیار پایه 10
آدرسمازندران، رویان، روبروی شهرک هایگاشن، مؤسسه آموزش عالی مازیار

تلفن تماس: 44904  - 011  شماره داخلی: 400


وضعیت تحصیلی
 ●دکتری (Ph.D): مهندسی موادبایومتریال از پژوهشگاه مواد و انرژی
 ●کارشناسی ارشد (MSc): مهندسی مواد بایو­متریال از پژوهشگاه مواد و انرژی
 ●کارشناسی (BSc): مهندسی مواد از دانشگاه علم و صنعت ایران
 

عنوان رساله دکتری
بررسی اثر نسبت Al2O3 / SiO2 و میزان فلوراید بر مقاومت شیمیایی و استحکام مکانیکی شیشه های قلیایی آلومینوسیلیکاتی

فعالیت­ های اجرایی 
 مدیر تحقیق و توسعه سازمان صنایع دستی ایران در سال های 81 - 1380
 معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه پژوهشی پارس آذرنگ 84 - 1381
 سرپرست آزمایشگاه بیومواد، پژوهشگاه مواد و انرژی 83 - 1379
 ●سرپرست مؤسسه آموزش عالی مازیار در سال های 87 - 1384 و 1392 - تاکنون
 ●رئیس هیأت امنا مؤسسه آموزش عالی مازیار 93 - 1385
 مدیرگروه مهندسی پزشکی مؤسسه آموزش عالی مازیار از سال 93 - 1390عضویت در نهادهای
 دبیرکمیته تحقیقاتی بیومواد پژوهشگاه مواد و انرژی در سال های 83 - 1379
 عضو پیوسته انجمن سرامیک ایران از سال 1380
 عضو انجمن مهندسی شیمی ایران از سال 1387
 عضو انجمن مهندسی پزشکی از سال 1386فعالیت های پژوهشی
 تدوین استاندارد نحوه تعیین ویسکوزیته ظاهری پوششهای پودری به روش بروکفیلد - 1381
Brookfield Method For Measurement of apparent Viscosity
 طرح پژوهشی بین دانشگاهی ساخت و بررسی سیمانهای گلاس آینومر لایت کیور برای دستیابی به فرمولاسیون با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 ساخت رنگ لومینسنس با همکاری پژوهشکده رنگ - مهران صولتی هشجین و رضاسالاریان - 1382 
 طرح پژوهشی بین انشگاهی "بررسی عملکرد فیزیکی و بیولوژیکی نمونه های تیتانیومی پوشش داده شده با شیشه های زیست فعال حاوی استرانسیوم "با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 
 طرح پژوهشی بین دانشگاهیطراحی، ساخت و شناسایی فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی نانو کامپوزیت هیدروژلی تقویت شده با گدرافن اکساید "باهمکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریانتشارات

1. M. Keyanpour, R. Salarian, F. Moztarzadeh, "Synthesis of itaconic/Acrylic Acids Copolymer by Emulsion polymerization and Formulation, "of the Fourth National and the Second international Seminar of Science and Technology of polymers, Nov. 3-5, 1997, Polymer Researcher Center, Tehran, Iran.
2. R. Salarian, M. Keyanpour and F. Moztarzadeh, "the effects of Molecular weight and Concentration of Itaconic/Acrylic acids copolymer liquid on mechanical properties of the formulated of glass Ionomer Dental Cement, "Journal of polymer 7[3] pp. 163-67, (1998).
3. F. Moztarzadeh and R. Salarian, "the effect of molecular weight polymer on physical and Mechanical properties of glass polymer composite cements", pp. 509-13, in proceeding of the first International Conference of Concrete and Development April 30-2 May 2001, Tehran, Iran.
4. R. Salarian, F. Moztarzadeh and A. Ghasemi, "Synthesis of glass with SiO2-Al2O3-CaO-MgO-CaF2 systems and study of chemical properties", Journal of American Ceramic Society
5. J. Nourmohammadi, R. Salarian, M. Solati-Hashjin and F. Moztarzadeh, “Dissolution behavior and fluoride release from new glass composition used in glass ionomer cements,” Ceramic International, 2006
6. Mehrnaz. Salarian, M.Solati-Hashjin, S.S Shafiei, R.Salarian, Z. A. Nemati, "Template-directed hydrothermal synthesis of dandelion-like Hydroxyl apatite in the presence of cetyltrimethyl ammonium bromide and polyethylene glycol", Ceramics International 35 (2009) 2563–2569
7. M.Salariana, M. Solati-Hashjin, A.Goudarzi, S.S. Shafiei, R.Salarian, Z. A.Nemati, "Effect of Surfactant in Formation of Hydroxyapatite Nano-Rods under Hydrothermal Conditions", Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences Spring 2008: 4(2): 157-162
8. R. Salarian, F.Moztarzadeh, M.Keyanpour-Rad, and Vahid Shabani, " Synthesis of a Photocurable Dental Ionomer Cement Based on the Reaction of Acryloyl Chloride Coupling Compound with Acrylic/Itaconic Acids Copolymer", Iranian Polymer Journal / Volume 12 Number 3 (2003)
9. R. Salarian, A. Ghasemi and F. Moztarzadeh, "Effect of Glass Composition on the Solubility of Alkali Glasses Used in Glass Ionomer Dental Cements", accepted for presentation at the 30th International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites. The conference is to be held January 22-27, 2006 at the Doubletree Oceanfront Hotel in Cocoa Beach, Florida.
10. F.Moztarzadeh, M.Keyanpour-Rad and R. Salarian, " Synthesis of a Photocurable Dental Ionomer Cement Based on the Reaction of Acryloyl Chloride Coupling Compound with Acrylic/Itaconic Acids Copolymer" , Iranian Polymer Journal / Volume 12 Number 3 (2003).
11. R. Salarian, M. Solati-Hashjin, S.Shafiei, Z.Nemati, "Template-directed hydrothermal synthesis of dandelion-like hydroxyapatite in the presence of cetyltrimethyl ammonium bromide and polyethylene glycol", Ceramics International 35 (2009) 2563–2569.
12. R. Salarian, M. Solati-Hashjin, A. Goudarzi, Z. A. Nematia, "Effect of Surfactant in Formation of Hydroxyapatite Nano-Rods under Hydrothermal Conditions", Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences Spring 2008: 4(2): 157-162.
13. M. SOLATI-HASHJIN, S. S. SHAFIEI, R. SALARIAN, A. NEMATI, "Surfactant-assisted synthesis and characterization of hydroxyapatite nanorods under hydrothermal conditions" , Materials Science-PolandVol. 27No. 4/12009
14. B.N. Akhgar, M. Pazouki, R. Salarian, "Application of Taguchi method for optimization of synthetic rutile nano powder preparation from ilmenite concentrate", chemical engineering research and design 9 0 ( 2 0 1 2 ) 220–228.
15. S. Faghihi, A. Karimi, R. Salarian, "Graphene Oxide/Poly (acrylic acid) / gelatin nanocomposite hydrogel: Experimental and numerical validation of hyperelastic model", Materials science and Engineering C, 38 (2014)
16. S. Faghihi, Mahsa Gheysour and Reza Salarian, “Fabrication and mechanical characterization of graphene oxide-reinforced poly (acrylic acid)/gelatin composite hydrogels” JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 115, 083513 (2014)اختراعات
 تهیه شیشه های قلیایی آلومینوسیلیکاتی مورد مصرف در دندانپزشکی - رضاسالاریان، مهران صولتی هشجین، فتح اله مضطرزاده - اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران - 1382.
 تهیه و سنتز پلیمر اشتراکی اکریلی کایتاکونیک مورد مصرف در دندانپزشکی - رضا سالاریان، فتح اله مضطرزاده، مهران صولتی هشجین - اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران. 
 ساخت سیمان دندانی گلاس آینومر، رضاسالاریان، فتح اله مضطرزاده، مهران صولتی هشجین - اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران.
 سنتز هیدرو کسی آپاتیت به روش تر، مهران صولتی هشجین، فتح اله مضطرزاده، رضاسالاریان - اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران.
 ساخت سیمان استخوان، مهران صولتی هشجین، محمود ربیعی، رضاسالاریان، فتح اله مضطرزاده -اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران.
 ساخت کلسیم هیدروکساید )دایکال( برای کف بندی در دندانپزشکی، فتح اله مضطرزاده، محمودحصاری، مهران صولتی، رضا سالاریان - اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران.
 کُرُم زدایی پسابهای صنعتی با استفاده از برگ و ساقه شبدر در جهت کاهش آلودگی های فلزات از محیط زیست، محمد پازوکی، فتح اله مضطرزاده، رضاسالاریان و مهران صولتی هشجین، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران.دوره های تخصصی
 کارگاه آموزشی تحقیق و توسعه و طرحهای پژوهشی اتحادیه اروپا توسط مرکز مدیریت تحقیق و توسعه و دانشگاه دوبلین ایرلند - 1382
 کارگاه آموزشی کاربرد پلیمرها در پزشکی - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی - 1383
 کارگاه آموزشی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری - شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان - 1382
 کارگاه آموزشی آموزش مدیریت و رفتار سازمانی - دانشگاه تهران - 1387
 کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزارها در مهندسی مواد و مهندسی پزشکی - 1383 
 کارگاه آموزشی فراگیری دوره هایICDL  - مجتمع فنی تهران - 1380 
 کارگاه آموزشی و عملی تصویربرداری و کشت سلولی )مورفولوژی( - پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  - 1392 
 کارگاه آموزشی تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2008 با مدرک بین المللی شرکتDEKRA  آلمان
افتخارات
کسب رتبه غرفه برتر در چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری - نمایشگاه بین المللی تهران - 1392

  چهره ماندگار مدیریت کشور در سال 1392 - مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما


هیات موسس

گروهای آموزشی